Wspiera nas Czarter jachtów Chorwacja - Yachtic

Konstytucja

I. OSOBY FUNKCYJNE I ICH OBOWIĄZKI.

1. Drużynowy:
Inspiruje i kieruje pracą drużyny przy pomocy przybocznych i innych funkcyjnych drużyny.
Odpowiada za całość wykonywanych przez drużynę zadań, wyszkolenie oraz gospodarkę finansów (materiałową).
Kieruje pracą stanicy lub wyznacza szefa przystani.
Reprezentuje drużynę na zewnątrz. Jest wyrazicielem interesów drużyny przed jej przełożonymi.
Współdziała z XI Kręgiem Instruktorskim Wodnik działającym przy drużynie.
Dążyć będzie do założenia koła przyjaciół drużyny i będzie z nim współpracować.
Ma decydujące prawo głosu w dyskusjach rady drużyny.

2. Główny przyboczny:
Zastępuje drużynowego, inspiruje i kieruje pracą drużyny w czasie nieobecności drużynowego.
Jest odpowiedzialny za dokumentację drużyny taką jak: książka pracy drużyny, książka ewidencji krzyży harcerskich i książeczek, odpowiada za prowadzenie kartoteki członków drużyny oraz za ewidencję zdobytych stopni harcerskich.
Odpowiada za przygotowywanie zbiórek drużyny, które powinny odbywać się przynajmniej raz w miesiącu.
Odpowiada za nadzór nad pracami kwatermistrza, bosmana, oraz kronikarza Drużyny. Ma pełne prawo głosu w dyskusjach rady drużyny.

3. Przyboczny załogowy:
Inspiruje, nadzoruje i kieruje pracą załogi. Odpowiada za wyszkolenie harcerskie, poziom dyscypliny i umundurowanie załogi. Jest przedstawicielem załogi na zewnątrz.
Plan pracy załogi wynika z zadań i kierunków działania drużyny ustalonych na początku roku harcerskiego. Przedstawia wnioski do wyróżnień i kar harcerzy swej załogi.
Ma obowiązek znać doskonale każdego harcerza, jego zainteresowania oraz sytuację w domu i w szkole.
Przyboczny załogowy ma obowiązek uczestniczyć w obradach rady drużyny i ma pełne prawo głosu w dyskusjach rady.
Odpowiada za każdego członka swojej załogi ( odpowiadaza niego na zbiórkach, biwakach i różnych imprezach oraz na zajęciach na wodzie). Oczywiście jak jest pełnoletni.

4. Przyboczny Ochmistrz (Kwatermistrz).
Odpowiada za gromadzenie i posiadanie przez drużynę odpowiedniej ilości i jakości sprzętu kwatermistrzowskiego oraz odpowiednie przechowywanie go w magazynie.
Prowadzi gospodarkę finansową i inwentaryzacyjną drużyny.
Odpowiada za regulowanie rachunków związanych z utrzymaniem drużyny (stanicy).
Kontaktuje się przynajmniej raz na dwa tygodnie z kwatermistrzem hufca w sprawach finansowych.
Ma obowiązek uczestniczyć w obradach rady drużyny i ma pełne prawo głosu w dyskusjach rady.

5. Przyboczny Bosman.
Zna stan ilościowy i techniczny posiadanego sprzętu, takiego jak wszelki sprzęt pływający, takielunek dla łodzi żaglowych, wiosła, sprzęt ratunkowy ,silniki spalinowe do łodzi itp.
Dba aby był porządek w hangarze oraz w pomieszczeniu żaglowni.
Przygotowuje i organizuje prace remontowe i konserwacyjne sprzętu pływającego i nie tylko.
Odpowiedzialny jest za gromadzenie i posiadanie przez drużynę materiałów i narzędzi do utrzymania sprzętu w należytym stanie i gotowości do użytku.
Prowadzi i przygotowuje zbiórki bosmańskie.
Odpowiedzialny jest za dobry stan pomostu ( keji).
Ma obowiązek uczestniczyć w obradach rady drużyny i ma pełne prawo głosu w dyskusjach rady.
Odpowiada za organizację pływań i zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi osób korzystających ze sprzętu wodnego stanicy i Klubu Junga.

6. Przyboczny do Walki z Wodą (Ratownik Drużyny).
Kieruje wyszkoleniem pływackim całej drużyny, organizuje i zapewnia dostęp do pływalni członkom drużyny, przygotowuje harcerzy do wzięcia udziału w kursach WOPR-owskich.
Jest dowódcą drużyny WOPR działającej przy drużynie. Zabezpiecza zajęcia drużyny na akwenie (Morawa) oraz inne imprezy drużyny które wymagają zabezpieczenia WOPR-owskiego.
Ma obowiązek uczestniczyć w obradach rady drużyny i ma pełne prawo głosu w dyskusjach rady.

7. Przyboczny do Spraw Wyszkolenia Wodnego.
Inspiruje i kieruje wyszkoleniem wodnym w drużynie organizując kursy żeglarskie, motorowodne, WOPR – owskie oraz wodne (stopień wioślarza dla Jungów ).
Skupia wokół siebie instruktorów chcących szkolić członków drużyny na kolejne stopnie wodne.
Jest przedstawicielem i łącznikiem drużyny pomiędzy Okręgowym Związkiem Żeglarskim ,Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, oraz oddziałem Okręgowym Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.
Pomaga załogowym w pracy z załogami w tematach szkoleniowych np. (organizując zbiórkę nauki wiosłowania).
Ma obowiązek uczestniczyć w obradach rady drużyny i ma pełne prawo głosu w dyskusjach rady.

8. Zastępowy:
Zna każdego członka zastępu orientuje się gdzie można go szukać gdzie mieszka, gdzie i z kim spędza wolny czas. Dba o dyscyplinę, umundurowanie swego zastępu.
Pracuje pod kierunkiem załogowego.

9. Kronikarz:
Kronikarz drużyny prowadzi kronikę drużyny systematycznie uzupełnia po każdej imprezie.
Kontaktuje się z instruktorami i członkami drużyny w sprawach gromadzenia materiałów do uzupełniania kroniki drużyny.
Na prośbę rady drużyny uczestniczy w jej posiedzeniach przedstawiając nowe wpisy do kroniki.

10. Wagant.
Wagant drużyny dba o rozśpiewanie całej drużyny prowadzi naukę piosenek oraz w miarę możliwość będzie nauczać gry na instrumentach muzycznych. Uczestniczyć będzie w warsztatach marynistycznych organizowanych przez CWM w Gdyni.

11. Instruktor HSI.
Instruktor HSI będzie odpowiadać za zbieranie materiałów o drużynie które będzie wykorzystywał do promowania i reklamowania drużyny.
Jest odpowiedzialny za kontakt z Komendą Hufca, Śląską Komendą Chorągwi, z zespołem Pilota oraz każdą instytucją , firmą itp. która może współpracować z drużyną.
Jest odpowiedzialna za przekazywanie materiałów aktualnych do strony internetowej.
Jest odpowiedzialny za kontakt z prasą (redakcją Roździenia oraz Biuletyn Szopienicki).
Odpowiada za sekretariat (pisma, dokumentację) drużyny.

II. NAZWA DRUŻYNY I ORGANIZACJA:

1. 10 HARCERSKA DRUŻYNA ŻEGLARSKA im. gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach – Szopienicach Hufiec ZHP Katowice. Adres Katowice 14 kod: 40-356 ul. Morawa 119 tel: 209 80 51

2. Drużyna środowiskowa, wielopokoleniowa, koedukacyjna.

3. Rada drużyny:
Mała Rada – drużynowy + przyboczni
Średnia Rada – drużynowi + przyboczni + funkcyjni bez zastępowych
Wielka Rada – drużynowy + wszyscy funkcyjni.

III. CZŁONKOWIE DRUŻYNY:

1. Członkiem drużyny może zostać dziewczyna lub chłopak którzy:
pomyślnie przejdą okres próbny, przedstawią zgodę rodziców pozwalającą na wstąpienie do drużyny oraz będzie posiadał regulaminowy mundur wodny
Okres próbny trwa od 3 do 6 miesięcy, w tym czasie kandydat zapoznaje się z drużyną oraz z kierunkami działania, zostaje dopuszczony do przyrzeczenia harcerskiego. Okres próbny rozpoczyna się indywidualna rozmową z drużynowym lub załogowym i jest ogłoszony rozkazem drużynowego.

2. Każdy członek drużyny jest zobowiązany wykazywać się aktywnością , nie może być osób biernych tzw. wolnych kibiców.
Zobowiązany jest szkolić się w jednym z kierunków specjalistycznych i uzyskać kolejne stopnie wtajemniczenia harcerskiego.
Opłaca regularnie składki harcerskie.

IV. ZADANIA DRUŻYNY:

1. Zadania drużyny określa Rada drużyny przed rozpoczęciem nowego roku harcerskiego, oraz na bieżąco na każdej radzie drużyny.

2. Rada drużyny zbiera się raz na cztery tygodnie lub na wniosek drużynowego oraz innego przybocznego.

V. ZWOLNIENIA Z DRUŻYNY 10 HDŻ:

1. Zwolnienia z drużyny są wykonywane na wniosek załogowych, przybocznych oraz drużynowego, zwalnia Rada drużyny, wyklucza z Harcerstwa wg .STATUTU ZHP Rada drużyny, instruktora zwalnia komendant Hufca.

Wszelkie zmiany w statucie ma praw